"เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน การสารบรรณ การธุรการและการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร."

งานการผลิตสิ่งพิมพ์

- พัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ์แต่ละขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน ลดความสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ และเพิ่มศักยภาพงานด้านการบริการและผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

Read More
© แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ (โทร.55110)
3 มีนาคม 2556