"เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน การสารบรรณ การธุรการและการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร."

งานสารบรรณและธุรการ

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสารบรรณและธุรการให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนและตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้ทันเวลา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกองทัพเรือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสารบรรณและการธุรการให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสิ่งพิมพืได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

สาระน่ารู้

Read More
© แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ (โทร.55110)
3 มีนาคม 2556