"เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน การสารบรรณ การธุรการและการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร."

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ในการปฎิบัติงานด้านการสารบรรณและธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถใช้งานในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกองทัพเรือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสารบรรณและการธุรการให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตสิ่งพิมพืได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
© แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ (โทร.55110)
3 มีนาคม 2556