:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามประกาศ สบ.ทร. ลง 12 ก.ค.65 เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับสมัครนายทหารประทวน พรรค พศ. เหล่า สบ. สอบเลื่อนฐานะเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา ร.อ. จำนวน 35 อัตรา และตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. จำนวน 71 อัตรา นั้น บัดนี้ สบ.ทร.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบ รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ สำหรับรายละเอียดผลการสอบดูได้ที่ http://info.navy.mi.th/navy_admin/promote2565
ไฟล์แนบ
- ผลการสอบเลื่อนฐานะ๖๕.pdfขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 2,205 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองแผนและโครงการ
ร.ต. สิรภพ สิทธิ
12 ก.ค.65 [11:27:43]
2,763 ครั้ง