:: ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ::

ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2565

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2565 ลง 9 พ.ค.65 เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะฯ ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ภายหลังมีหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริตในอัตรา ร.อ. เพื่อให้เกิดความสุจริตโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สบ.ทร.จึงขอยกเลิกการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2565 เมื่อ 28 พ.ค.65 ในส่วนของอัตรา ร.อ. และกำหนดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนอัตรา ร.อ. ตำแหน่งที่ 1-35 แจ้งรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้
2.1 หมายเลขสอบ และคะแนนเพิ่มของผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา ร.อ. ตามผนวก ก
2.2 ตารางสอบ อัตรา ร.อ. ตามผนวก ข
2.3. การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ตามผนวก ค
2.4 แผนผังที่นั่งสอบ ตามผนวก ง
ไฟล์แนบ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2565.pdfขนาดไฟล์ 6.22 MB
ดาวน์โหลด 2,382 ครั้ง

ที่มา
ผู้นำเข้า
วันที่นำเข้า
จำนวนผู้อ่าน
:
:
:
:
กองแผนและโครงการ
พ.จ.อ.ปกาสันฑร์ เกิดศรี
27 มิ.ย.65 [12:30:49]
1,431 ครั้ง