"เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน การสารบรรณ การธุรการและการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ทร."
งานสารบรรณและธุรการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งความรู้สารบรรณ

กรมสารบรรณทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านการสารบรรณการธุรการ และการผลิตสิ่งพิมพ์ ที่ถูกต้อง ทันสมัย และทันเวลา รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการสารบรรณ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ

Read More

แนะนำองค์ความรู้

เกี่ยวกับ KM สารบรรณ

ปฏิทินกิจกรรม KM

ลำดับเยี่ยมชม

© แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ (โทร.55110)
3 มีนาคม 2556