กรมสารบรรณ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 - แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน